156

by on February 8, 2019
18 views

تا حالا تو زندگی شکستید ؟
خرد شدید ؟
صدای خرد شدن خودتونو شنیدید ؟
من شنیدم
بار اول
روزها اشک ریختم سردرد می گرفتم و گاهی حالت تهوع !
یادمه از حال می رفتم
تب می کردم
مات می شدم
هنوزم بعد از سالها وقتی یادم می افته بغض میکنم ....
شاید اگه نگاههای عزیزانم به من نبود دیگه هیچوقت از روی زمین بلند نمیشدم
اما نگاه نگرانشون به من !
من و بلند کرد از زمین
از خدا کمک خواستم و بلند شدم !
صداش کردم و بلند شدم
هیچوقت مثل روز اولم نشدم ...
روزای قبل از خرد شدن ...قبل از شکسته شدن ...
اما خوب!
تونستم سرپاشم
زندگی کنم
و دوباره بخندم
بار دوم که شکستم علاوه بر شکستگی های جدید
شکستگی های بار اولمم ترک خورد
اینبار عمیق تر شکستم
شاید چون ضعیف تر هم شده بودم
اما
این دفعه نه فقط بخاطر نگاه عزیزانم که به من بود
بلکه بخاطر خودم سرپا شدم
بخاطر اینکه فهمیدم زندگی خیلی کوتاهه
گفتم شاید بشه همین خرده شکسته ها رو به هم وصله کرد و بلند شد و ادامه داد
و لااقل چند صباحی باهاش زندگی کرد
اما
دیگه نمیزارم کسی منو خرد کنه
شاید این فرصت اخر من باشه
سرپاشدن راحت نیست ....خیلی سخته
دیگه چیزی از من باقی نمونده
اجازه بدید با همین شکسته های باقی مانده خودم سر کنم

همه مثل هم نیستن
گاهی با ده بار زمین خوردن کامل میشکننن
گاهی با یکبار
گاهی با دو بار