157

by on February 9, 2019
15 views

بار ها در جدال با انسان ها بوده ام
انسان هایی که برای از دست ندادن می جنگیدند
اما فقط یک بار از عمق وجود هراس را احساس کردم
هنگام جنگ
با مردی که هیچ چیز برای از دست دادن نداشت
#سينا_آشوغ