158

by on February 9, 2019
17 views

قفس در خور پرنده ها نیست
زیبایی
در پرواز آنهاست.
گاهی
می روند تا از چشم بیفتند...
اما هر گز فراموشت نمی کند
...
بر می گردد
می داند که تو
قفس نداری
پرنده فروش هم نیستی....
آوازش را بر درخت خانه می خواند...
و باز
پرواز و پرواز و پرواز ....