1

ستاره آبی
by on February 12, 2019
37 views

آدم هرجا باشه عادت می‌کنه و دیگه براش سخته از اونجا بره. نحوه فکر کردن هم بعد از مدتی عادت می‌شه و دیگه عوض کردنش سخته. من دیگه کشیش نیستم اما همه‌اش بی‌آنکه خودم بفهمم دعا می‌خونم...

👤جان اشتاین‌ بک 
📚 خوشه‌های خشم 

Posted in: Society
💥prana💥
بسیاااااااااار عاااااالی
2
2
February 13, 2019
ستاره آبی
مرسی
1
1
February 13, 2019
هیــــلدا
عالی
1
1
February 13, 2019