170

mohsen ghavami
by on February 27, 2019
15 views

من زندگی کردن را یاد گرفته ام. برای یک زندگیِ خوب نباید به هیچ چیز و هیچ کس وابسته شد. وابستگی فقط درد دارد. آدمِ وابسته،جایگاه و ارزش و شخصیتش یادش می رود. آدمِ وابسته با دستانِ خودش تحقیر می شود. وابسته که باشی محدود می شوی از قطارِ موفقیت جا می مانی. زندگی یعنی بپذیری بعضی ها شعار نمی دهند و واقعا بخاطرِ خودت می روند. بپذیری بعضی از دست دادن ها به نفعِ توست... در این دایره ی سرگردان "عشق" به کارِ آدم نمی آید. دنبالِ واقعیت ها باش. گام هایِ موفقیتت را محکم تر بردار. حس می کنم از دور بهتر می شود هوایِ کسی را داشت. حس می کنم بعضی نداشتن ها با ارزش ترین داشته هایِ آدم است.