علی امیرعسجدی
by on March 10, 2019
12 views

معمّایِ عشق
دنیایی به اندازه ے یڪ پلڪ بر هم زدن،در خوابی عمییق

" ♥عشق♥ " سرزمینی ست در مردمڪ چشمانِ ڪسی

" ♥عشق♥ "
سرزمینی ست در مردمڪ چشمانِ ڪسی
ڪه در اولین نگاه ؛تو را غرق میڪند !
با نفسی ڪه ایستاده به احترام حضورش !
با چشمانی بارانی .. در دنیایی معلق
سبڪ بال تر از قاصدڪ
رها شده از زمین و زمان !
این معماے

عشق "♥ من و توست ♥"
دنیایی به اندازۀ ے یڪ پلڪ بر هم زدن
در خوابی عمیق
..

Posted in: Health