علی امیرعسجدی
by on April 4, 2019
12 views

سلام؛میـــدونیـــد؟

دلم بی لبت نای ماندن ندارد / لبم بی دلت جای خواندن ندارد
بی لب و بی دل ، توان بود ولی / سرم بی تبت پای ماندن ندارد

موهای یک زن
آفریده  شده برای مردش
که بنشیند شانه‌اش کند
ببافد و دیوانه و مستانه شود
آری؛عطر موهای یک زن
فراموش شدنی نیست...که نیســـت...

Posted in: Health