علی امیرعسجدی
by on April 13, 2019
13 views

🌺 هرگاه دانه‌ای در خاک می‌کاریم، تمامیِ آنچه برای روئیدن نیاز

ســــــــــــــلام؛

عزیزان؛هرگاه دانه‌ای در خاک می‌کاریم، تمامیِ آنچه برای روئیدن نیاز دارد را در حدّ توانمون و دانشمون فراهم می‌سازیم و سپس به انتظار می‌مانیم تا آگاهیِ؛

«قِوۀ نامیه» موجود در حافظه‌ٔ دانه کار خودش را انجام دهد. گویا دانه می داند چگونه بروید.

لازم نیست مرتب خاک را کنار بزنیم تا از رشدِ ریشه به سوی پایین و درونِ خاک، یا از رشدِ ساقه به سمت بالا و در جهت نور، مطمئن شویم!
لازم نیست برای سبز شدن، دانه تحتِ فشار و مجبور به تقلا باشد!


آگاهیِ درونیِ «رشد فیزیکیِ جسمانی»و«رشدعقلانی-عاطفی» ما نیز برای تحقّقِ آنچه در ذهن داریم، به لطفِ الهی  و کرامتش همین‌گونه عمل می‌کند.
وقتی تصویرِ ذهنی ما کامل شد، با آرامش بقیه‌ٔ کار را به هستی آفرینِ بیهمتا و بسیار دانا و توانا واگذار کنیم
.

وقتی خواسته هایمان را در قالب راز و نیاز و نیایش و دعا رها کنیم؛«توکل به ذات پاکِ کبریائیِ خداوند»، همه‌ٔ آنچه برای به نتیجه رسیدن لازم است، دست به دست هم داده و مسیر برایمان آشکار می‌گردد

و به‌مرور و در بستر رشــــد؛ همه‌ٔ آنچه را که باید انجام دهیم در می‌یابیم.

همواره آنچه به دست می‌آوریم، حاصلِ چیزی است که در عمیق ترین سطوحِ ذهنِ خود، روزی تصویرش کرده بودیم
...

پس چه نیکو خواهد بود همواره عاقلانه بیاندیشیم و از خرد و علم و عقل دانش محوران بهره گیریم.

Posted in: Education