علی امیرعسجدی
by on April 15, 2019
4 views
لذت بردن از خوشی های ساده، نشان از هوش بالا،
 

لذت بردن از لحظه لحظۀ بودن،ودلخوشی های ساده، نشان از
هوش بالا، معرفت عمیق و روحی پاکِ انسان
دارد.مولاامیرالمؤمنین حضرتِ علی علیه السَّلام میفرمایند؛ تازنده اید زندگی کنید.ولذت ببرید از بودن در کنارهمدیگر...
بکوشیم عظمت در نگاهمان باشد نه
آنچه بدان می نگریم؛نگرش مثبت واستفادۀ از تجارب بزرگان معرفت و گذشتگان بسیار مغتنم،

و آینده نگری و برنامه ریزی برای بهبود موقعیتها بسیار ضروری است...

Posted in: Society