علی امیرعسجدی
by on April 15, 2019
10 views
هر جا که باشی، زندگی، زندگی است. زندگی درون
 

هر جا که باشیـــم،
زندگی، زندگی است...به روایتی؛

زندگی درون ماست نه بیرون ما.
آن جا تنها نخواهیم بود

انسان بودن میان دیگر آدمیان،واشاعۀ فرهنگ همزیستیِ مسالمت آمیز
و انسان ماندن،نومید نشدن و سقوط نکردن در ورطۀ حیوانی
در مصیبت هایی که ممکن است سرمون بیایند...آفریدگارمان فرمود؛شایدبانقص در اموال و میوه های زندگی آزموده شویم ؛باسختیها تا دریابیم لذت آرامش و سلامتی و امنیّت صفا و صداقت و وفا را
زندگی یعنی همین،که قدر داشته هایمان را بدانیم و بیهوده حرص و جوش و حسادت نورزیم
...
کار وتلاش مثبت همدلی ،همراهی وخدا محوری و دین باوری ،بخدا؛ زندگی همین است
.

Posted in: Society