علی امیرعسجدی
by on April 17, 2019
9 views

 

سلام؛انسانها زود پشیمان می شوند
گاه ازرفتـــار، گفتـــه هایشان
گاه ازنگفته هایشـــان
اماسراغ ندارم کسی را
که ازمهربانی" پشیمان شده باشد
خوشــابه حال آنانکه در کنارهم؛خوب میدانند
مهربانی؛ عالیترین ومنطقی ترين گفت گوی آرام بخشِ زندگیست.

یاران مهربانی را صفا و صمیمیّت ووفا و صداقت را روز افزون کنیــــم .بدنمیبینیـــم

Posted in: Society