علی امیرعسجدی
by on April 18, 2019
18 views
خوشا آنان کاش می شد بچه ها را

سلام-خوشا آنان که باحق پیمان ببُستند...

کاش می شد بچه ها را جمع کرد

ســـــنگر آن روزهــــا را گَـــرم کرد


کاش می شـــد بچه ها را جمع کرد
ســـــنگر آن روزهــــا را گَـــرم کرد


 کاش می شــد بار دیگر جبــهه رفت
جنگ عشقی کرد و تیری خورد و رفت
.


 خوشــــا آنـــان که فَــــریاد خمینــی
به گوش خویش بشــــنیدند و رفتند


 خوشـــا آنان که وقت دادنِ جـــان
به جـــای گِـریه خنــدیـدند و رفتـند


 خوشــا آنان که با اخلاص و ایـمان
حریم دوســـت بوســـیدند و رفتند


 خوشــــا آنــانـــکه در راه عِــدالت
به خون خویش غلطیــدند و رفتند


 خوشـــا آنان که در میــزان وجدان
حســاب خویش ســنجیدند و رفتند


 نگردیدند هــرگِــز گِــرد باطل
حقیقت را پسندیدند و رفتند

 

Posted in: Society