184

mohsen ghavami
by on May 10, 2019
4 views

می گویند :
با هر کس ، باید مثل خودش رفتار کرد...
شما گوش نکنید!
چون اگر چنین بود،
از منش و شخصیت هیچکس، چیزی باقی نمی ماند،
هر کس هرچه به سرت آورد ،
فقط خودت باش...
نگذار برخورد نادرست آدمها،
اصالت و طبیعت تو را خدشه دار کند...
اگر جواب هر جفایی ، بدی بود که،
داستان زندگی ما، خالی از آدمهای خوب می شد!