علی امیرعسجدی
by on May 13, 2019
7 views

تا دست ارادت به تو داده ست دلم
دامان طرب ز کف نهاده سـت دلم
ره یافتـــه در زلفِ دلآویز کـَـجَـت
القصّــه به راه کـَج فتاده ست دلم

Posted in: Health