علی امیرعسجدی
by on May 20, 2019
18 views
* 
 كــاش مى توانســتى . 
 در خــواب

كــاش مى توانســتى ....

در حالِ خــواب خـودت را ....
تمـاشـــــا كــــنى ....

تـا دليــــــلِ ....
عـاشـــقانــه هايـم را ....

بفهـــــمى ....

تـا بــدانــى چـطــور ....
بـا آرامشـــــت ....

عـشـــق ميكـــنـم .....

Posted in: Health