192

mohsen ghavami
by on May 26, 2019
6 views

جنگ از کوچه ما شروع شد
درست از وقتی
که از آنجا رد شدی
سربازان خبر نداشتند برای چه می جنگند...
چشم هایت را
فقط فرماندهان دیده بودند...!!