علی امیرعسجدی
by on June 14, 2019
8 views
نیازمندیم به لحظاتی بکر، که به تمام عمرمان بیارزد؛ به

سلام، از اساسی ترین نیازهایِ انسان« تعلُّق»و«دوست داشتن و دوست داشته شدن» است که در؛ ابراز «محبّت» و«عشق» متجلّی میگردد...

آری همه نیازمندیم به لحظاتی بکر وناب ، که به تمام عمرمان بیارزد؛
به لحظاتی در اغمای آغوشِ پرمحبتِ کسی
به آن‌جا که از رسیدن‌ها پُر است و دغدغه‌ی از دست دادن نیست،
آن‌جا که دوست داشتن های بی‌هوا
با نگاه و آغوش و بوسه تزریق می‌شوند ..
جایی که “فاصله” تعریف نمی‌شود

Posted in: Health