علی امیرعسجدی
by on July 3, 2019
9 views

 من امشب تا سحر خوابم نخواهد برد،

همه اندیشه ام اندیشه فرداست،

وجودم از تمنای تو سرشار است،

زمان دربستر شب خواب و بیدار است

هوا آرام،شب خاموش،راه آسمان باز

خیالم چون کبوترهای وحشی می کند پرواز

رودآنجا که می بافند کولی های جادو،گیسوی شب را،

همان جاها که شبها در رواق کهکشان ها عود میسوزند،

همان جاها که اخترها به بام قصرها مشعل می افروزد،

همان فردای افسون ریزرویایی،

همین فردا که راه خواب من بسته است

همین فردا که راه خواب من بسته است

همین فردا که روز دیداراست،

همین فردا که ما را روز آغوش و نوازش هاست

همین فردا..... همین فردا...

من امشب تا سحر خوابم نخواهد برد،

Posted in: Society