علی امیرعسجدی
by on July 5, 2019
6 views

سلام؛نمک نشناسی مثل یک بیماریِ مزمن شیوع پیدا کرده است بینِ خیلی ازمردم
مهم نیست تو چقدر خودت را خرجِ حالِ خوبشان کردی
حالِشان که با تو خوب شد،دلیلِ حالِ بدت می شوند
مهم نیست چقدر در گذشته کنارشان بودی
می روند و شیفته ی آدم های جدیدِ زندگیِ شان می شوند.
مهم نیست تو چقدر دردشان را به جان خریدی
درد می زنند به جانَت.
مهم نیست چقدر بارِ تنهایی شان را به دوش کشیدی
در نهایت تنهایَت می گذراندومیــــروند.....

لطفاً به فرزندانتان،
قدر شناس بودن را یاد دهید؛
اینجا زخمِ خیلی ها تازۀی همان نمک دانی ست که شکست‌ 💜💛💚💙

 

Posted in: Health
ĦѦღi∂ɛн
سلام دقیقا
1
1
July 5, 2019