علی امیرعسجدی
by on July 13, 2019
5 views
مادر که میشوی ، نمیدانم از کجا ، کی ، چطور

مادر که میشوی ، نمیدانم از کجا ، کی ، چطور اینهمه تغییر ، اینهمه صــــبر ، اینهمه عشق ..
مادر که میشوی همه چیز به یکباره خودش را تمام قد به تو نشان میدهد و تو دیگر خود قبل نیستی که نیستی
اما تو را که نگاه میکنم تویی که آرام جانم هستی ، تویی که تمام وجود من هستی، تمام وجودم سرشار از
خنده های بی دلیل و با دلیل تو میشود
خدایم را صدها بار بیشتر شاکرم که از ابتدای خلقتم طعم تمام آنچه خوش میداری را به کامم شیرین کرده
ای ،سلامت و لبریز از وجود خودت ،ای مهربان‌ترین مهربانان ، یگانه خدایم
مادر که باشی مهربان تر می شوی،
دلت حتی برای مورچه های کنار دیوار هم می لرزد.مبادا پا رویشان بگذاری.مبادا مادری منتظرشان باشد... .
مادر که باشی دیوانه تر می شوی،
تنها یک مادر می تواند دربرابر چشم های شیطان وبازیگوش پسرکش،پوشکش را بو بکشد ،بگوید ای جاانم
پسرم وبعدش قهقهه بزند... .
مادر که باشی صبورتر می شوی،
از نیمه های شب تا خود صبح ،کج می خوابی تا پاره ی تنت راحت تر شیر بخورد وتو یادت نیاید آخرین باری که به
میل خودت دست وپایت را دراز کرده ای کی بوده است... .
مادر که باشی دل نازک تر می شوی ،
بادکنک توی دستان پسرک می ترکد و او با غصه لب برمی چیند .
در حالی که دودندان سفید پایینش دیده می شود و مردمک چشمانش می لرزد،
می زند زیر گریه و...
تو می خواهی دنیا نباشد... .
مادر که باشی بی خیال تر می شوی،
به درک! بگذار پسرک ،دیوان حافظ نازنینت را پاره کند.
بگذار روی دیوار خط بکشد .
بگذار تمام دستمال کاغذی ها را یکی یکی از جعبه بکشد بیرون.
بگذار خوش باشد.خنده هایش را عشق است... .
مادر که باشی پیرتر می شوی،حتی اگر بیست و دو سالت باشد.
مادر که باشی بی جنبه تر می شوی ،
حتی!کافیست کسی به پسرت بگوید:ای جان خوشگل.
وتو فکر کنی مادر زیباترین فرشته ی گیتی هستی!
کافیست پسرک یازده ماهه ات ،اتفاقی دوتا از رنگ های بازی فکری اش را درست جابیندازد
وتو فکر کنی مادر زکریای رازی یا ابوریحان بیرونی هستی!
مادر که باشی مدام دلت می لرزد،
نگران گوشه های فرشی.
نگران لبه های میز.
نگران کناره ی در
ودلواپس هر چیزی که شاید گیر کند به پای طفلکت
وتو با صدای گریه اش نیمه جان شوی.
مادر که باشی...
دست پختت بهتر می شود.گاهی نمازت می شکند. گاهی غذا نمی خوری.
دست ها وشانه هایت درد می گیرد
قوی تر می شوی.
تکیه گاه تر می شوی و...
خوشبخت تر می شوی... .
خدایـــــــــــــــــــا؛ای مهربان تر از مادر!
طعم مادر شدن را به تمام کسانی که آرزویش را دارند بچشان

Posted in: Society