علی امیرعسجدی
by on August 7, 2019
7 views
دلےخواهم ڪہ شیداے تو باشد

سَــــــراپا داغ ســــوداے تو باشــــد


جهانے مختــــصر خواهم ڪہ در وےِ

همین جاے من و جا ے تو باشد...