علی امیرعسجدی
by on August 12, 2019
11 views
یکم امر به معروف کنیم. آقا پاشو برو

ســــلام،موافقین؟یِــــکم امر به معروف کنیم...
آقا پاشو برو زن بگیـــــر
دخترز خـــانومِ محترم خیلی ناز  نکن سخت نگیـــرپاشو برو خونه بخت،داره دیــــــر میــشـــه هـــا 
در همین حد کافیــــه... صدق الله العلی العظیم

Posted in: Society