علی امیرعسجدی
by on August 14, 2019
7 views
کافیست چشمانت را ببندی و چند لحظه تمرکز کنی

ســـلام ؛چشمـــانِ تـــو افسونِ دلَم هست،،،،کافیست چشمانت را ببندی
و چند لحظه تمرکز کنی...
میشنوی؟این نغمۀ فدایت شَوَمِ قلبِ مهربانِ من است که برای تو میتبد؟
آسمان دلم پر است از دوستت دارم هایی که هیچوقت به معنایِ واقعی بهقلبِ نازِت  نرسید!
بلندترینش
ناب ترینش
بکر ترینش
مال من است
بَرش دار لطفاًدلبرنازم؛

آخه ناز نگاهِ چـــــشمان تو
سلام بهاری ست
در خشکسالی بیداد
که یارای دشنه گرفتن نیست اما
آوایِ دلنشین صدا کردنِ  توکه آخر اسمم میم مالکیّت میگذاری
ماننـــد نفس دادن به غریق و آغاز
  بال گشودنست به جانب انوار رحمتِ الهی؛
همۀ نفس نفس زدنهایم، اگراغراق، نباشد مدیون تو هستند
آواز پاک تو
رود بزرگ میهن
این رود، در لوت می دمد
تا در سرتاسر این جزیره ی خونین
سروها و سپیدار
سایه سار تو باشد؛دوسسسستت دارم نازگلِ من
.

Posted in: Health