علی امیرعسجدی
by on October 2, 2019
13 views

محققان روانشناسی میگوینــــد؛ زنی كە میگــویــد بچەهایم رو از شوهرم بیشتر دوست دارم دروغ میگویَــــد!

دلیلیش هم ساده است؛ چون میتواند بچەهایش را یە روز كامل پیش خانوم همسایە تنها بُگذارد، ولی دلش نمیاد شوهرش رو چند دقیقە،فقط چند دقیقه، پیش خانومی از خانومهایِ دوست، آشنا وهمسایە تنها بُگـــذارد..

میگید نه؟ امتحان کنیــــد.قسم به این برکت باور کنیــــد

Posted in: Health, Society