by on May 27, 2020
صنما با غم عشق تو چه تدبیر کنم تا به کی در غم تو ناله شبگیر کنم دل دیوانه از آن شد که نصیحت شنود مگرش هم ز سر زلف تو زنجیر کنم آن چه در مدت هجر تو کشیدم هیهات در یکی نامه محال است که تحریر کنم با سر زلف تو مجموع پریشانی خود کو مجالی که سراسر همه تقریر کنم آن زمان کآرزوی دیدن جانم باشد در نظر نقش رخ خوب تو تصویر کنم گر بدانم که وصال تو بدین دست دهد دین و دل را همه دربازم و توفیر کنم دور شو از برم ای واعظ و بیهوده مگوی من نه آنم که دگر گوش به تزویر کنم نیس...
2 views 5 likes
by on May 27, 2020
ســـلانم؛عزیزدلم...من ندانم زِ نگاهِ تو چـه خوانـدم اما دانم این چشم همان قاتلِ دلخواهِ من است نازگلم من خیلی وقتهــــا نفس عمیقی کشیده و میگَــم؛ ، یادِ بعضی انسانهایِبرتر، هیچوقت تمومی نداره ... تــوبرایِ من جاودانه ای عزیـــزم...
4 views 6 likes
by on May 27, 2020
ســـلام؛ دﻭﺳﺖ ﺩﺍﺷﺘﻦ حدُّ وﻣﺮﺯﯼ ﻧﺪﺍﺭﺩ ماباید ﺧﻮﺩﻣﺎﻥ هم، اهل محبّت وصفاوصداقت باشیم مبـــادااسیر هوی وهوس بوالهوســـان شیطانی باشیـــﻢ، ﺑﺪﺍﻧﯿﻢ ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺷــﺘﻦِهستی بویژه انســانهــا ﯾﻪ ﺑﯽﻧﻬﺎﯾﺖ ﺍﺳﺖ ﺣﺪ ایستا و بَسه ﻧﺪﺍﺭﺩ ﯾﮏ ﻧﻔﺮ ﯾﺎ ﺩﻭﺳﺘﻤﺎﻥ ﺩﺍﺭﺩ ﯾﺎ ﻧﺪﺍﺭﺩ ﺧﻮﺩﻣﺎﻥ ﺭﺍ ﺑﯿﺶ ﺍﺯ ﺣﺪ ﻣﻌﻄﻞ ﺁﺩﻣﻬﺎﯼ ﺍﺷﺘﺒﺎﻫﯽ پیش آمدۀ ﺯﻧﺪﮔﯿﻤﺎﻥ ﻧﮑﻨﯿﻢ ﻫﺮ ﮐﺴﯽ ﻣﺎﻧﺪﻧﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﺍﺯ ﺩﺭ ﺑﺮﺍﻧﯽﺍش ﺍﺯ پنجره برمیگردد، وعاشقانه، از ﺩﯾﻮﺍﺭ جهل وعناد خودخواهیﺑﺎﻻ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺁﻣﺪ ﻭ ما را باابراز علاقمندی ومحبّت، ﺗﺼﺎﺣﺒﺖ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﮐﺮﺩ ﮐﺴﯽ ﻫﻢ ﮐﻪ ﭘﺎﯼ ﺭﻓﺘن ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑ...
3 views 6 likes
by on May 27, 2020
♡نصفِراه؛♡ ♡سلام گاهی تلاش جانانه مانند؛ با دویدن♡ ♡برای رســـیدن به کسی،♡ ♡نفسی برای ماندن در کنار او نخواهی داشت،♡ ♡پس با کسی بـاش و بمان،♡ ♡که احساساتی که بروز می دهد،ودوستت دارم هایی که می گوید،♡ ♡ صاف وصادقانه باشـــد،♡ ♡که حدِّاقلّ،نصف راه را به سمتت دویده باشد،..♡ ♡عزیزم مراقب هوسهایِ زود گذری که خودراعشق جامیزنند باش ♡
4 views 6 likes
by on May 26, 2020
مَــردهــا؛♡ ♡امّا مرد ها باید توی زندگیشان پای خیلی چیزها بایستند ♡ ♡باقلبی مطمئن وایمانی راسخ صادقانه؛پای حرف هایی که می زنند، ♡ ♡وهمۀ عهدوپیمانها وقول هایی که می دهند، ♡ ♡حتّی همۀ اشتباهاتی که می کنند، ♡ ♡احساساتی که بروز می دهند،ودوستت دارم هایی که می گویند، ♡ ♡نگاه هایی که از عمق جان می کنند،وشوروشوقِ زندگی هایی که می بخشند، ♡ ♡نوازش هایی که با سرانگشتانشان می کنند، ♡ ♡عشق هایِ آتشینی که نثار می کنند،وردّپائی که برقلبی میگذارند،. ♡ ♡وصدالبتّه اگرعشق برایشــان نهیب زد نترسی...
4 views 4 likes
by on May 26, 2020
♡سلام برعزیزانمم♡ بویژه دخترم رزا رضوانی عزیزم♡ ♡دلتنگي هايت را♡به برگهای ناز بسپار♡ ♡باکوچکترین بی آبی وگرمای هوا بیتاب میشوند♡ ♡ومطمئن باش که پاييزکه بیاد،مي ريزنــد♡ ♡دخترم ازصمیم قلبم دعاگوتون هستم، وبه خدا ســپردمت ♡ ♡اماباتومیگویم؛همچنان که چهرۀ ماهَت آرام وآرامبخش است ♡ ♡درخت دلتنگي هایت را درمسیرطوفان عشقت قراربده ♡ ♡واگرعشق برایت نهیب زدنترس آنرارهامکن ♡
3 views 3 likes
by on May 26, 2020
♡گفتند🕊سلام به من🌸🍁 ♡دلتنگي هايت را🕊🌸🍁 ♡به برگهای ناز بسپار🕊🌸🍁 ♡ومطمئن باش که پاييزمي ريزنــد🕊باکوچکترین بی آبی وگرمای هوا بیتاب میشوند🌸🍁 ♡من هم همین کارراکردم وســپردم 🍁اماندانسته یادم رفته بود🕊🌸🍁 ♡درخت دلتنگي هاي🕊🌸🍁 ♡من كاج است
3 views 5 likes
by on May 26, 2020
ســــلام،میــگمآآآ،،،یـــڪ روزے... یڪ جایے... عاشق ڪسے مےشوے ڪہ دوســــــتت نــــدارد. حالا تمام دلتنگے هاے دنیا را هم ڪہ گریہ ڪنے... سبڪ نمےشوے . نمےشوے ڪہ نمےشوے
3 views 5 likes
by on May 26, 2020
💕roza-rezvani💕 دوستت دارم به زیبایی شکوفه ای به لطافت باران فصلهارا با تو قدم میزنم به بهار میرسم کنارش میمانم باتو پرواز را میاموزم مرا به اغوشت ببر به پهنای ابرها به شاخه درختان بهار امید را به من بده بی قرارتم تنها قرار من 💕bano-irani💕
5 views 9 likes
by on May 26, 2020
تا چشم کار میکند ، نیستی ... این غم انگیزترین چیزیست ، که میشد دید ... کاش کور بودم ، چشمانم را بی حضورت نمی خواهم ... ! دلتنگی نــــــــــــــــــــــــــــــــــــبودنت را ، به رخ لحظه هایم میکشند ...
3 views 3 likes
by on May 26, 2020
سلام انسان برای موفقیت در زندگانی باید بتواند در چهار زمینه استاد شود: مناسبات، تدارکات، نگرش و رهبری. موفقیت کلید شادی نیست، بلکه شادی کلید موفقیت است؛ اگر آنچه انجام می دهی دوست بداری، موفق خواهی بود. موفقیت، کم و بیش در دسترس همه هست، اما دامنه توفیق در زندگانی شخص، بدون توان رهبری محدود است. موفقیت در این نیست که چه چیزی در پیش رو داریم، موفقیت در این است که چه چیزی در پشت سر به جا می گذاریم.
3 views 4 likes
by on May 26, 2020
ســـلام، ببخشید؛احمق بودن درد ندارد که، درمان هم ندارد، ربطی هم به شعور ندارد، بیشعوری از جای دیگری می آید؛ از خانه و مدرسه، سرانه مطالعه، از خود شیفتگی، از بی وجدانی، از مرکزِ فرهنگِ گُناهُ وفساد و آدمهایِ فاسد، از ناآگاهی و عدم تمایل به آگاهی، از تعصباتِ بیجا در هر زمینه ای... مشکل ما، احمق ها نیستند. مشکل ما، هیچوقت احمق ها نبودند؛ مشکل ما، بیشُـــعورها هستند...
3 views 1 like