by on April 13, 2019
ســــــــــــــلام؛ عزیزان؛هرگاه دانه‌ای در خاک می‌کاریم، تمامیِ آنچه برای روئیدن نیاز دارد را در حدّ توانمون و دانشمون فراهم می‌سازیم و سپس به انتظار می‌مانیم تا آگاهیِ؛ «قِوۀ نامیه» موجود در حافظه‌ٔ دانه کار خودش را انجام دهد. گویا دانه می داند چگونه بروید. لازم نیست مرتب خاک را کنار بزنیم تا از رشدِ ریشه به سوی پایین و درونِ خاک، یا از رشدِ ساقه به سمت بالا و در جهت نور، مطمئن شویم! لازم نیست برای سبز شدن، دانه تحتِ فشار و مجبور به تقلا باشد! آگاهیِ درونیِ «رشد فیزیکیِ جسمانی»و«ر...
2 views 1 like
by on April 12, 2019
سلام-هرعروسی آرزو دارد،بختش با او نجوای عاشقانه داشته باشد مانند؛ ماهِ من،هیچ میدانی؟در تو نفس میکشم همچون طفلکی بیخبر از دنیا در شکم مادر، ومادر جانانه  باهمۀتوانِ جسم و جانش در خدمت فرزند خویش است. عزیزم من گویا مولود احساسات پاک و بی ریایِ توأم، اصلاً من توام، آنگاه که شعرهایم در آغوشت کودکانه لبخند می زنند و آرام به خوابی عمیق می روند عجیب به مهربانی ات ایمان می آورم، مهربانِ من تا همشه بامن مهربان بمان تا باشم تورا جان بقربان...  
2 views 1 like
by on April 7, 2019
  #ســــــــــــــــــــــــــــــــــــــلام دلی که نغمه‌ی ناقوس معبد تو شنید چو کودکان ز پی بانگ هر جرس نرود
4 views 3 likes
by on April 7, 2019
من منتظرم که بویی از یـــــــار  رســد مدهوشِ عطر یار سفر کردۀی غــدارشوم تا مست شـــده در هوس نقش رخش منِ مست ازقدحِ نابِ او بیــدارشَوَم  
5 views 2 likes
by on April 4, 2019
سلام؛میـــدونیـــد؟ دلم بی لبت نای ماندن ندارد / لبم بی دلت جای خواندن ندارد بی لب و بی دل ، توان بود ولی / سرم بی تبت پای ماندن ندارد موهای یک زن آفریده  شده برای مردش که بنشیند شانه‌اش کند ببافد و دیوانه و مستانه شود آری؛عطر موهای یک زن فراموش شدنی نیست...که نیســـت...
5 views 1 like
by on April 3, 2019
سلام یاران باصفا-ممنونم-از لطفتون ،سه پندِ زیبــا تقدیمِ شما؛ ١_ اگر می خواهید "دروغی" نشنوید، اصراری برای شنیدن "حقیقت" نداشته باشید  ٢_ به خاطر داشته باشید هرگاه به قله رسیدید همزمان در کنار دره ای عمیق ایستاده اید ٣_ هرگز با یک آدم نادان مجادله نکنید، تماشاگران ممکن است نتوانند تفاوت بین شما را تشخیص دهند اگرلطف کنید،درگروه؛راز سلامتی مشاورۀ-خانواده عضوِفعال وپست گذار و صاحب نظر باشید؛
6 views 2 likes
by on March 29, 2019
  سلام؛هر وقت به عنوان یک زن حس تردید آمد سراغت،باید به عقبۀ تصمیم و همراهیت دقّت کنی ؛زیرا اگر با درایت و انتخابگریِ مطابق با احکام الهی و مشورت نیکان وعقلانیّت و با آگاهی و آزادی اراده همدیگر را انتخاب کرده اید ، این تردید را باید شکست و با اطمینان گاهمهای همدلی و همراهی و صفا و صمیمیّت را تقویت کرد...اما اگر ضربۀ صداقتی یا جفا بجای وفا و زخم زبان و متلک و... دیدی،  وعقلِت به جائی نرسیده و مشورت ره بجائی نبرد که یار منتخبت،ماندنت را میخواهد یا رفتنت آری آنوقت، حتما بروحتّی شده برای مدّتی...
10 views 3 likes
by on March 29, 2019
سلام،وقتی در مقابل من می‌ایستی و نگاهَـــم ‏می‌کنـــی بــه مِهـــر؛ تو از غمی جانکاه که در وجود من لانه کرده چِـــه میـــدانی؟چــه میـــدانی؟ و گویا من هم از افکار نهانِ توهیچ نمیدانم بیابه عشق وَ ایمان به آثارِ صفا،وفا و همدلی از راز پنهان و تمنّایِ هم باخبر وهمسفرشویم اگر غم لشکر انگیزد، که خونِ عاشقان ریزد من و ساقی به هم سازیم و بنیادش بر اندازیم بیا تا پشتِ هم باشیم و قدرِ یکدیگر بدانیم  
6 views 5 likes
by on March 28, 2019
سلام دوستهان  گلم  ،  الهی که محوّل الحال حالتان نیکوفرماید اعبیاد و  ایّام  رجب المرجّب مبارک، بـــه یــــــاد همــوطنــان مظلوم سِـیل زده «حدیث چشم مگو با جماعت کوران؛«مولوی ره» پدر و مادر که باشند می‌شود آسوده خوابید ... حتی اگر سقف اتاقت گنبد کبود آسمان باشد به صحرا رو که از دامن غبار غم بیفشانی به گلزار آی کز بلبل غزل گفتَـــــن بیـــــآموزی سخن در پرده می‌گویم چو گل از غنچه بیرون آی که بیش از پنج روزی نیســــت حکم میر نوروزی لِسانُ الغیب حافظ«ره»؛ ...
7 views 5 likes
by on March 28, 2019
سلام دوستهان  گلم  ،  الهی که محوّل الحال حالتان نیکوفرماید اعبیاد و  ایّام  رجب المرجّب   مبارک،بیاد هموطنان سیل زده حدیث چشم مگو با جماعت کوران؛« مولوی ره » پدر و مادر که باشند می‌شود آسوده خوابید ... حتی اگر سقف اتاقت گنبد کبود آسمان باشد به صحرا رو که از دامن غبار غم بیفشانی به گلزار آی کز بلبل غزل گفتَـــــن بیـــــآموزی سخن در پرده می‌گویم چو گل از غنچه بیرون آی که بیش از پنج روزی نیســــت حکم میر نوروزی لِسانُ الغیب حافظ«ره»؛ اگرلطف کنید،درگروه؛« راز سلا...
8 views 3 likes
by on March 27, 2019
چــه کُنــد با غــمِ تــو ایــن دلِ آشفته ی مـــن ..؟!
7 views 13 likes
by on March 26, 2019
  سلام دوستان عزیز،  الهی که محوّل الحال حالتان نیکوفرماید ایّام  رجب المرجّب  و ولادت مولا علی«علیه السَّلام»تبریکممنونم از  توجّه  ارزشمندتون "« حدیث چشم مگو با جماعت کوران؛« مولوی ره»   خوش بحال روسَـــری ،در دامنش زلفان توست یا همان انگشـــــتری که خانه اش دســـــتان توست   خوش بحال سُـرمه های جعبِــــۀ یِ آرایشت چونکه آخرجایگاهش سایۀ چشمان توست من حسُــودی میکنم بر هرکه میخندی براو یا هرآنکه ساعتی درخانه ات مهمان توست با دلم حتی اگر در خواب مِی نوشی کنی ...
9 views 2 likes