by on January 1, 2020
ای آفریدگار حکیم امروز بینشی عطایمان فرما تا بتوانیم در بازی زندگی ، نقش خود را زیبا ایفا کنیم و در صحنه زندگی چون خورشیدی تابناک بدرخشیم و حضورمان موجب خیر و برکت در چرخه ی هستی باشد.به دور ازهرگونه هیاهو و زیاده خواهی حرص،طمع ودنیــازدگی،. باتوکل به ذاتپاکوکبریائیَت ای خدای شاهدوناظروعادل. که وعده فرمودی؛ عقوبت سختی درانتظار خائنین واتهام زنان خواهدبود. الهی آنانکه به خونِ پاکِ شهیدان وانقلاب شکوهمنداسلامی نفاق وخیانت وتفرقه میافکنند؛ اگرقابل هدایتند،هدایتشان فرما ..واگرقابل هدایت نیس...
6 views 3 likes
by on January 1, 2020
،ســـــلام، گــاهی میـــانِ خلوتِ جمع ،، یا در رکابِ انـــــزوای خویش مینهم... ، و مـوسیقیِ نازِ نگاهِ تو را گوش می‌کنم! وای که از شُــــوقِ این محال ، که دســتم به دستِ توست، من بجــای راه رفتنَم، پرواز می‌کنم ...
6 views 5 likes
by on January 1, 2020
ســـلام،لحظه ای در گذر از خاطره ها ناخودآگاه دلم یاد تو کرد خنده آمد به لبم شاد شدم گویی از قید غم آزاد شدم هر کجا هستی ،دوست دست حق همراهت . . . شاید سهم هم نبــوده ایم وشاید "قسمت" کارِ خودش را بکند "دل" بدهیم "تـن" ندهد من اما کاری با این حرفها ندارم جانا! من جز یک "تـو" نه چیزی می‌شنوم...نه می‌بینم و نه میدانم قسمت چیست.؟ میخواهم سخت در آغوشت جان به آرامش بسپـارم؛ یادم برود که سهم هم نیستیم خدا را چه دیده‌ای! شاید قسمت خدائی،دلش به حالمان سوخت ما همـ "قســــمت" همـ شدیم!!!❤...
6 views 6 likes
by on January 1, 2020
ســــلام؛ عــزیــز دلم؛ نَــمــیدانم نهان از من، چه نیکی کرده‌ای با دل که چون غافل شوم از او، دوان سوی "تـو" می‌آيد. انعكاس نور خورشيدِِعالَم تاب، اول هرصبح در چشمانت خوشبختی ام را ترسيم ميكند! چشـــــم باز ميكنى؟ میخواهم سرافرازی وخوشبخیَم را،،،دادوهَـــوار،بزنـــم
5 views 3 likes
by on January 1, 2020
ســـلام؛ یارانِ باصفاالهی که همواره سالم وصالح وسرافراز وخوشبخت باشید ای دریغا از روزه،هفته ها وبعضاً ماه وسالهائی که بی‌ دلبستگی بگذرند. دریغا بیگانگی. امّا آدمیزاد را مگر تاب و توان آن هست که از هر کس و هر چیز ببُرّد؟ آدمی شاید؛ یا روزی و ماهی شاید به اراده و باتحمّلسختیهایِ خاص،چنین کند. اما سرشت انســان چنین نیست... انسان باریشۀاُنس واُلفت برازندۀ انسانیّت است،نه قهروتبعیدوخشم وخسارتهای جدائی!!!... پیوند می‌یابد و می‌پیوندد. جذب میشود. شوق یگانگی. خود را به دیگری بست میزند. خود را...
6 views 4 likes
by on December 31, 2019
ســــلام؛گل آفتاب گردان را گفتند:چرا شبها سرت را پایین می افکنی؟ با بی میلی گفت:ستاره چشمک می زند نمی خواهم به آفتاب خیانت کنم.... اثبات دوست داشتن" فقط حرف های عاشقانه نمیخواهد...! یک دل ساده میخواهد و یک دنیا مهربانی...! وقتی ثانیه های عمرت را را خرج نگاه مهربانش کردی... خرج خندان و شاد کردن دلش... آن وقت عاشقانه ها میشود شانه هایت... همانجایی که حاضر است جان دهد، وقتی سر میگذارد...ߒ
7 views 6 likes
by on December 31, 2019
سلام؛ سالروزمبارک میلاد بانوی بزرگ اسلام الگویِ تقوی وایثاروعلم وعشق ومعرفت؛پرستار تمام نیکی ها پرستار یارانِ ولایت،ونگهبان ارزشهای مقدس عاشورا حضرتِ زینب کبری علیها السلام بر همه پرستاران و پیروان عفّت وعصمت وشجاعتش مبارک باد
7 views 2 likes
by on December 31, 2019
خدایامیدانم که هرآنچه به لطف بربندگانت بخشیده ای، شــــــــــــــایدبــــــرای امتــــــحان، از ایشــــــــان بگیـــــری، بی تعــــارف ؛ هــر چه دارم ، هر چه هـستــم را بگیـــــر؛ امّــاولایت رامگیــــر؛ امّــاولایَــت را مگیـــر از خدایت "شـــرح چشـــمِ ، بت پرستـــم را بگیـــر پیکـــــرم یـخ می زند اینجـــا اگر تنهــــا شود این هَــــــوا ســــرد اســـت،بی ولایَت ، عزیزم؛ عشــــــقم! ســــرد ؛ دستم را بگیــــر
7 views 4 likes
by on December 31, 2019
شنا با دستان بسته، هدیه به ۱۷۵ نفرغواصّان مظلوم شهید «هر دقیقه را به نیت یک نفرشان شنا کردم. زمان به من اعلام می‌شد. هربار که حس می‌کردم دست و کمرم کرخ شده یاد نفر بعدی، توان دوباره به من می‌داد.» این‌ها را «اکرم کناری» می‌گوید، بانویی که رکورد ۱۷۵ دقیقه شنا با دستان_بسته‌اش را به شهدای_غواص تقدیم کرد. دست‌هایم را ببندید! اکرم کناری بانوی شناگری ساکن امیدیه خوزستان است که 175 دقیقه در مسافت 5 هزار و 65 متر با دستانی که از پشت بسته بود، به یاد شهدای_غواص شنا کرد. بانویی جوان که می‌گوید...
6 views 3 likes
by on December 31, 2019
ســــلام؛یــ ـادت بـــاشـــد ... وقتے همھ ـــڪَس … ڪَــــسے میشــــــوے او … بعد از تو بے ڪَـــس مے شود… ! یا براے ڪسے همھ ــــڪَس نشـو … یا اڪٌــــــــــــــر شُـــــــدے … مراقب بے ڪَسے هایش بـاش… ! دلبــــرم دلــم هـواتــوکــرده، وابستگی هایم راعاشقــانه بســویتو پــروازداده ام دلبستگی هایم را در گلدان دل کاشتهام توماننـــدگلنوروزبرایم روییدهای امــاچرادوری.... ندارمت.... میگـــم شــاید حتی به من هم فکر نمیکنی ... اما باور کن خوشبخت ترینم بـــاهمین سه حرفی عمیق وساده "عشق" ...
6 views 4 likes
by on December 31, 2019
ســـلام؛جداًنمی دانم آخر این دلتنگی ها به کجا خواهد رسید… میبیـــنی دنیـــــا پــــــُر شده از قاصدکهایی که خودشان رابه نسیم سپرده اند،آخه اوناراهشان را گم می کنند!! حالا، پس توهم نــــــه میتوانی خبری دهی … ،،،و نــــــــه خبری بگیری حالادیگه هردومون نمیتــوانــیم خبری بدهـــیــم ونــه خبــری بگیــریــم!چهکنیـــمباایندلتنــگی؟
5 views 5 likes
by on December 31, 2019
از گُلِ سرخ رسته‌اى، نرگسِ دسته بسته‌اى نرخِ شکر شکسته‌اى، پسته دهانِ کیستی؟
5 views 2 likes