by on 5 hours ago
برایت مینویسم دوستت دارم میدانم که نمیدانی ولی میدانم که میخوانی ؛ آرزویم این است که نخوانده بدانی … تو این “مَن ها” را از خودت “مِن ها” کن ، من میمیرم برای باقی مانده ات … قهوه چشمان توست ؛ تیره ، تلخ اما آرام بخش و اعتیاد آور … در این ساعت شلوغ زندگی ، در این انبوه رفت و آمدهای پی در پی ، در این سرعت بی درنگ ثانیه ها ، تو یک مکث عاشقانه ای
2 views 2 likes
by on 7 hours ago
مانیا خلق بالا(elevated)، گشاده(expansive)، یا تحریک پذیر(irritable)، شاه علامت دوره مانیاست. خلق بالا، خلقی است سرخوشانه(euphoric)، و اغلب مسری که گاه موجب می شود به بالینگر نامجرب، انتقال پیدا کند و آنرا انکار نماید. اگر کسی با بیمار حشر و نشر نداشته باشد، ممکن است پی به ماهیت نامعقول او نبرد، اما افرادی که بیمار را از نزدیک می شناسند، میفهمند که خلقش غیرطبیعی است. از علائم دیگر آن این است که خلق بیمار تحریک پذیر است. این حالت به خصوص زمانی پیدا می شود که زیاده خواهی ها و جاه طلبی های بیمار ...
2 views 2 likes
by on 8 hours ago
سلام، عزیزم،بهـانه ڪه می گیری، یعنی دلِ نازت تنگ است قهـــر ڪه می ڪنــی، یعنی بی تاب وبیقراری به همین سادگی زیاد پیچیده نیست فهمیدنِ حالِ ڪسی ڪـه به عشقی پاک، دچار شده است ؛ … جاودانه دوستت دارم ... همۀ لحظه هاتون بخیر ... دلبـــــــــــــرم دوســتت دارم،دوســتت دارم
2 views 3 likes
by on 9 hours ago
سلام، عزیزم،من با صدای نفس کشیدنت هم عاشقی می‌ کنم حتی اگر آرام و بی صدا خودم را بگذارم در دست‌ هاتو بروم حتی وقتی از کنارت رد شوم برای پرت نشدن حواست بوی تنت را پُک بزنم نه..! تو را با هیچ چیز عوض نمی‌ کنم حتی با زندگی … جاودانه دوستت دارم ... همۀ لحظه هاتون بخیر ... دلبـــــــــــــرم دوســتت دارم،دوســتت دارم
2 views 4 likes
by on 9 hours ago
سلام، عزیزم،عطرهای خوب شیشه خالی شان هم بعد سال ها هنوزعطر می دهد درست مثل جای خالی تو .. . می توان پر کرد فاصله هایی بلند را با یک پیام ساده و کوتاه کافیست بنویسی دوستت دارم ... همۀ لحظه هاتون بخیر ... دلبـــــــــــــرم دوســتت دارم،دوســتت دارم
2 views 3 likes
by on 9 hours ago
سلام، عزیزم،دستانم را بگیر و ببر جایی دور از این آدم‌ ها دور از این هیاهو جدا از این همه جدایی‌ ها ببر به کورترین نقطه‌ جهان جایی که با آرامش بوسه بر پیشانی‌ ات بنشانم ... دلبـــــــــــــرم دوســتت دارم،دوســتت دارم
2 views 6 likes
by on 9 hours ago
سلام، عزیزم،عشقت نهايتی ندارد من هر روز دوست داشتنت را درقلب ورفتارم بیشتروبیشتر می‌ کنم اصلاًخداوند مرا برای بيشتر عاشقت بودن آفریده ... دلبـــــــــــــرم دوســتتدارم
2 views 5 likes
by on 9 hours ago
سلام، عزیزم،وقتی که می‌خندی دنیا چه زیبــاو رها می‌ شود از سختی‌ ها بخند که انگار زمین و زمان با خندۀی تو حالش بهتر وبهاری می‌ شود بخند که خنده‌ ات یک سرزمین را آبادوزیباتر می‌ کند...
2 views 3 likes
by on 14 hours ago
زندگی شاید " آن لحظه مسدودیست که نگاه من "در نی نی چشمان تو خود را ویران می سازد.نمي بخشم تو رو تا زنده هستم به روي دل همه درها رو بستم ببين عشقت با حال من چه ها كرد چه اررروم در درون خود شكستم !
2 views 1 like
by on 14 hours ago
تمام رویاهای من به نام توست میدانی یعنی چه؟ یعنی تمام زندگی ام ،،،یعنی بگذار ؛ چشــــمانِ نازَت تا به همیشه مهربان بمانند یعنی بگذار اغوشت تابه همیشه محکم باشد ، من بماند... تمام خنده های من به نام توســــت میـــــدانی یعنی چه؟ یعنی تمام دلخوشی هایم تــوئی،و تو تنها بخند بگذار گوش های من پر شود از صدای خنده های تو بگذار هر که مارا دید از حالا تا به همیشه در چشـــــمانِ مَـــن ،تُـــو را ببینند ... تمام این روزها به فدای آن روز که من جایی کنار خاطراتم بنشینمو بنویسم اغوشَـــش، خود عش...
2 views 1 like
by on Yesterday, 11:35 pm
🌸در باغ ولایت گل خوشبوست رضا🍃🌸 🌸سروچمن گلشن مینوست رضا🍃🌸 💖نومید مشو زدرگه احسانش🍃🌸 💖🍃🌸زیرا به جهان ضامن اهــوست رضا💖🍃🌸 🌸میلاد هشتمن نور ولایت، تبریک و تهنیت🍃🌸
2 views 6 likes
by on Yesterday, 10:25 pm
✨ در حریم قدسیت بال مناجاتی بده ✨گنبدت دل میبرد وقت ملاقاتی بده
2 views 8 likes
by on Yesterday, 10:11 pm
ایـن بارگـاه کیسـت کـه از عـرش برتـر اسـت وز نــور گنبـــدش همـــه عــالم منـــور اســـت ایــن بارگــاه کیســت کــه بهــر طــواف او خیـل فرشــته در طَیـران چــون کبــوتر اســت
3 views 8 likes
by on Yesterday, 12:46 pm
به حريم خلوت خود شبي چه شود نهفته بخوانيم به کنار من بنشيني و به کنار خود بنشانيم من اگر چه پيرم و ناتوان تو ز آستان خودت مران که گذشته در غمت اي جوان همه روزگار جوانيم منم اي بريد و دو چشم تر ز فراق آن مه نوسفر به مراد خود برسي اگر به مراد خود برسانيم چو برآرم از ستمش فغان گله سر کنم من خسته جان برد از شکايت خود زبان به تفقدات زبانيم به هزار خنجرم ار عيان زند از دلم رود آن زمان که نوازد آن مه مهربان به يکي نگاه نهانيم ز سموم سرکش اين چمن همه سوخت چون بر و برگ من چه طمع به ا...
2 views 0 likes
by on Yesterday, 12:38 pm
با خاطری خسته؛ دلی بـــــه تو بسته؛ دست از غیر تو شسته؛ در انتظار رحمتت نشسته ام؛ می دهی کریمی؛ نمی دهی حـــکیمی؛ می خوانـــی شاکــــــــرم؛ می رانـــــــی صـــــــــــــابرم؛ الهی...احوالم چنان است که می دانی؛ اعـــــــمالم چــــنین است کـــــه می بینی؛ نـــــــه پـــــــــای گـــــریز دارم و نــــه زبان ستیز؛ الهی...مشت خاکی را چه شاید،از او چه برآید،با او چه باید؟ دستم بگیر یا ارحم الراحمین
2 views 3 likes
by on Yesterday, 12:27 pm
رگ خواب " جمعه " دست توست ... نمیدانی چقدر دلتنگ توست بیایی،یادش میرود غصه خوردن یادش میرود اینهمه دلگیر شدن...
2 views 2 likes
by on Yesterday, 12:20 pm
پهلوان باشی اگـر،غــــم ناتوانت میکند درد از حد بگذرد سیر از جهانت میکند زخم از بیگانه خوردن صد برابر بهتر است بدتر از دشمن،عزیزت قصد جانت میکند در جوانی می نشیند برف پیری برسرت لشگری از غم تو را از قــد کمانت میکند هرکسی را چون بگیرد خلق وخوی همنشین دلبــــر ِنامهربــان،نــامهـربـانت میکند حرفها بر روی هم در سینه میماند دریغ دل تو را محتـاج رحم این و آنت میکند در کنــارت مینشیند حرفهایت بشنود بعد از آن قــربانیِ زخـم ِزبانت میکند درهجوم بیکسیها میشوی سنگ صبور دلخور از د...
2 views 3 likes
by on Yesterday, 11:57 am
ســـلام؛میگـــمآآآ؛بـــیا خاص باشیم عزیــزرم؛بـــیا وسط یک جمع دوستانه چشم هامونو را گرد کنیم من ابروی راستم را که بالا انداختم تو چشمهایت را کمی غمگین کنی! و اونوقتباورکن ؛ هیچ کس نمیـــداند که من پرسیده ام دورت بگردم؟
2 views 2 likes
by on July 2, 2020
من روز خویش را با آفتاب روی تو؛یاامام رضاعلیه السَّلام کز مشرق سرزمین آریائیمان،ودرخیالِ اهورائیمان دمیده ست آغـــاز مـــی کنم...مـــن با تــو می نویسم و مـــی خوانم من با تو راه می روم و حرف می زنم وز شوقِ این محال که دستم به دســــت تــــوست من جای راه رفتن پرواز می کنم
2 views 5 likes
by on July 2, 2020
شبیه بغض نوزادی که ساعت هاست می گرید پُر از حرفم کســی امّا... زبانم را نمی فهمـــد!
2 views 1 like
by on July 2, 2020
ســـلام برجانِ جانانم دلبر بی همتای من... آری تــوجانِ جانانِ من، دلیل شِعرهای نابِ من، مهرت را بر من بتابان ای خورشید صبح آرزوها! تو آمیخته ایی از غرور و نیازم... تو معجونی هستی از تمام خوبی ها و زیبایی های عالم! تو نوش دارویی هستی که بعد مرگ هم در من بدمی زنده خواهم شد، تو آرامِ روح آشفته، و قلب عاشقِ منی، تو لیلایِ شیدایِ منی 💛
2 views 2 likes
by on July 2, 2020
غم دل به کس نگویم که بگفت رنگ رویم تو به صورتم نگه کن که سرایرم بدانی دل عارفان ببردند و قرار پارسایان همه شاهدان به صورت تو به صورت و معانی نه خلاف عهد کردم که حدیث جز تو گفتم همه بر سر زبانند و تو در میان جانی اگرت به هر که دنیا بدهند حیف باشد و گرت به هر چه عقبی بخرند رایگانی تو نظیر من ببینی و بدیل من بگیری عوض تو من نیابم که به هیچ کس نمانی
2 views 5 likes
by on July 2, 2020
حواستان به آدمهاى آرامِ زندگيتان باشد.. آدمهايى كه از صبح تا شب هزار بار خودخورى می‌كنند كه مبادا با يک حال و احوالپرسىِ ساده، مزاحمِ كارتان شوند! آدمهايى كه وقتى تنهاترين هستيد، فرقِ بينِ "ترک كردن" و "درک كردن" را تشخيص می‌دهند؛ آدمهايى كه "دمِ دستى" نيستند، كه يک روز با شما یک روز با دوستِ شما و يک روز با دهها نفر مثلِ شما باشند! آدمهايى كه شما را براى پرُ كردن جاى ِخالى نمى‌خواهند. بيشترين انتظارشان، چند دقيقه وقت ِ خالی‌ست كه برايشان كنار بگذارى، تا كنارت بنشينند و يادآورى كنند یک نف...
3 views 6 likes
by on July 1, 2020
این روزها ڪه ڪمبود رفاقت داریم، تو رفیق خوبے ماندے و گذاشتے رفیق خوبے برایت بمانم... خودمانی بگویم رفاقت یعنے چترِ بالاے سرش شوے وقتے بلا میبارد بر سرش، یعنے وقتے بلند بلند از ته دل میخندد بایستے در ڪنارے و ڪیف ڪنے از دیدن خنده هایش، یعنی با دست به تو اشاره ڪند ڪه بیا ڪنارم یعنے تو رفیقے تو شریک غم و شادے بودے، یعنے درد ڪه دارد بفهمے، از نگاهش حرفهایش را بخوانی... رفاقت یعنے فارغ از جنسیت رفیقَت هرچه هستو هر آنچه باید باشد تو هوایش را داشته باشے مراقبش باشے شده از دور یا از نزدیڪ... ایـــ...
2 views 2 likes
by on July 1, 2020
ســـلام عزیزانم،این متن عالیه؛ ﺍﮔﻪ ﺩﯾﺪﯼ ﮐﺴﯽ ﺍﺻﻼ ﺍﺷﮏ ﺑﻪ ﭼﺸﻤﺎﺵ ﻧﻤﯿﺎﺩ ، ﺑﺪﻭﻥﺧﯿﻠﯽ " ﺗﻮو ﺩﺍﺭﻩ "... ﺍﮔﻪ ﺩﯾﺪﯼ ﮐﺴﯽ ﺯﯾﺎﺩ ﻣﯿﺨﻨﺪﻩ ، ﺑﺪﻭﻥ " خییییییلی ﺯﺧﻢﺧﻮﺭﺩﻩ "... ﺍﮔﻪ ﺩﯾﺪﯼ ﮐﺴﯽ ﺑﻪ همه ﭼﯿﺰ ﺑﯽ ﺗﻮجهه ، ﺑﺪﻭﻥ " ﺯﻣﺎﻧﯽ ، ﺯﯾﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺣﺪ ، ﻋﺎﺷﻖ ﺑﻮﺩﻩ "... ﺍﮔﻪ ﺩﯾﺪﯼ ﮐﺴﯽ توو ﺍﺣﻮﺍﻝ ﭘﺮﺳﯽ، ﻫﯽ ﻣﯿﮕﻪ: ﺷُﮑـــﺮﺑﺪ ﻧﯿﺴﺘﻢ ، ﺑﺪﻭﻥ ﺩوﺭﻭﻍ ﻣﯿﮕﻪ ، ﻧﻪ ﺣﺎﻟﺶ ﺧﻮﺑﻪ ﻧﻪﺭﻭﺯﮔﺎﺭﺵ.. ﺍﮔﻪ ﺩﯾﺪﯼ ﮐﺴﯽ ﺧﯿﻠﯽ ﻓﯿﻠﻢ ﻧﮕﺎﻩ ﻣﯿﮑﻨﻪ ، ﺑﺪﻭﻥ " ﺍﺯ ﻧﻈﺮﻋﺎﻃﻔﯽ ، ﮐﻤﺒﻮﺩ ﺩﺍﺭﻩ "... اگه ديدى کسى هميشه آنلاينه فکرنکن دوست هاى زيادى داره, خيلى "تنهاست" که همش سرش تو گوشيه...
2 views 4 likes
by on July 1, 2020
❤️هیچ وقت این دو جمله رو نگوئیم؛ : ١_ازت متنفرم ٢_دیگه نمیخوام ببینمت ❤️هیچ وقت با این دو نفر هم صحبت نشویم؛ : ١_از خود متشکر«خودخوخواهِِخودشیفتۀ» متکبّر٢_پُرحرفِ ورّاج ❤️هیچ وقت دل انسانها رو نشکنیم،بویژه : ١_پدرومادر ٢_همسروفرزندان ❤️هیچ وقت این دو تا کلمه رو نگوئیم؛ : ١_نمیتونم ٢_بد شانسم ❤️هیچ وقت این دو تا کارو نکنیــم؛ : ١_دروغ ٢_غیبت ❤️همیشه این دو تا جمله رو به خاطر بسپاربسپاریم؛:١_آرامش با یاد خداست ٢-دعای پدرو مادربسیارکارسازاست ❤️وریم؛همیشه دوتا چیز و به یاد بیا...
2 views 3 likes
by on July 1, 2020
ســـلام خــوﺏ ﺑﻮﺩﻥ ﺧﻮﺩمان ﺭﺍ منوط به ﺧﻮﺏ ﺑﻮﺩﻥ ﺩﯾﮕﺮﺍﻥ نکنیـــم!!! و دورازجونتــون ﺑﺪ ﺑﻮﺩﻥ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﺑﺪ ﺑﻮﺩﻥ ﺩﯾﮕﺮﺍﻥ ﺗﻮﺟﯿﻪ نکنیــــم.... ﻣﺎ ﺁﯾﯿﻨﻪ ﻧﯿـــﺴﺘﯿﻢ، ﺍﻧﺴــــﺎﻧﯿﻢ!🍃
2 views 1 like
by on July 1, 2020
*درروابطانسانی شایسته است احکام شریعت الهی وعقلانیّت وپاکی وصداقت واستمرار ودوامِ متقابل ومتناسبباآدابورسوم قومی بودن وهدفمندی لحاظ شود...وگرنه ناپایداروبَدومتزلزل خواهدبود*
2 views 2 likes
by on July 1, 2020
آه ازعشق و غمِ زیبایش؛ ‌‌❀✦•┈┈❁❀❁┈┈•✦❀ http://dl.tabamusic.com/Music/1399/04/Salar%20Aghili%20-%20Delbaste%20Shodam%20(128).mp3 ‌‌❀✦•┈┈❁❀❁┈┈•✦❀ ➰سالارعقیــــلی➰
3 views 3 likes
by on June 30, 2020
باورکن عزیــزم تنها عشق... ‌‌❀✦•┈┈❁❀❁┈┈•✦❀ و عشق تنها عشق مرا به وسعت اندوه زندگی برد مرا رساند به امکان یک پرنده شدن… ‌‌❀✦•┈┈❁❀❁┈┈•✦❀ ➰سهراب سپری➰
2 views 3 likes
by on June 30, 2020
.عزیزتــر می‌شود... ‌‌❀✦•┈┈❁❀❁┈┈•✦❀ ســــلام؛نمیـــدانی،نمیدانی داشتنت ، خیــلی غنیمت می‌شود؛داشتنت ... ‌‌❀✦•┈┈❁❀❁┈┈•✦❀ میان تمام این نداشتن ها میان تمام این نخواستن ها ... ‌‌❀✦•┈┈❁❀❁┈┈•✦❀ میان تمام این نرسیدن ها میان تمام این تلخی آخر قصه های امروز … ‌‌❀✦•┈┈❁❀❁┈┈•✦❀ چقدر می چســــبد... ‌‌❀✦•┈┈❁❀❁┈┈•✦❀ باورکن عزیــزم خیــــلی بع دل مینشینه داشتنت... ‌‌❀✦•┈┈❁❀❁┈┈•✦❀ و ما همیشه دیر متوجه می‌شویم! قدر داشته‌هایمان را بدانیم… ‌‌❀✦•┈┈❁❀❁┈┈•✦❀
2 views 2 likes
by on June 30, 2020
ســــلام؛وقتی چیزی در حال تمام شدن باشد، .عزیزتــر می‌شود ...:heartpulse: یک لحظه آفتاب در هوای سرد ، خیــلی غنیمت می‌شود ... خداوند جان وجهان آفرین برایمون درهمۀ مواقع آسایشوسختی ها ، تنها پناهــمــون است ... یک ذرّه نور در دریای تاریکی ، همۀ دنیامون می‌شود … یک عزیز وقتی که از دست رفت ، همۀ عزیزترینمون می‌شود …:heart: پاییز وقتی که تمام شد ، به نظر قشنگ و قشنگتر می‌شود... و ما همیشه دیر متوجه می‌شویم!☝️ قدر داشته‌هایمان را بدانیم… چرا که خیلی زود، دیر می‌شود .....
2 views 4 likes
by on June 30, 2020
سلام؛عزیزم،کــم حرف‌ ترین الفــــ بـــای جهان الفــــــ بای چشــــم‌ های نازِ توست که فقط سه حرف دارد عین، شین، قاف «عـ شـــ ـق» اماعشــق لایتناهیســت. عشــق لطفِ الهیســــت
2 views 3 likes
by on June 30, 2020
ســــلام،میگفت : قرار نیست تو دنیا سختی نکشیم قراره یاد بگیریم که؛ چجوری سختی هامون روبشکنیم یا حداقل بااونا کناربیایم... چجوری رشدوبالنـــدگی کنیم اینجا بهشت نیست! بهشت اونوره... حالا اینکه؛عزیزم من و تو توی این دنیایِ فانـــی هم ، با همــۀ ی مرارتها وسختیاش، لذّت وطعممتعالیِ بهشت رو بچشیــم بسته بهشیوۀزندگی و نگاه خودمون داره..
2 views 3 likes
by on June 30, 2020
گفتم ڪه دلتنگم بیا اےآنڪه درمان منے گفتےڪنارم هستےوهمواره درجان منے گفتم نمانده در دلم شورےدگر ازعاشقے گفتےاگر لیلےشوم،مجنون و حیران منے گفتم ڪه دیگربعد تو نورےنداردمحفلم گفتےڪه شمع روشن هرجمع پنهان منے گفتم بمان بارفتنت مشڪن توپیوندمرا گفتےڪه درعشق وجنون هم عهدوپیمان منے گفتم ڪه عڪست مانده در چشمان خیسم تا ابد گفتےڪه هرشب تاسحر دراشڪ چشمان منے گفتم برایت یک غزل شاید غزلخوانم شوے گفتےڪه خود درشاعرےتڪ بیت دیوان منے
3 views 4 likes
by on June 29, 2020
الهی وَرَبّی من لی غَیرُک •❀.•❤•.¸❤️❀❤️¸.•❤•.❀• ❤️ عزیزانم؛همه چیز از فکر آغاز می شود،❤️ ❤️افکار ما، تبدیل به احساس میشوند، ❤️ ‏ ❤️اگر احساساتمان با عقلانیت وعلوم درآمیزند،❤️ ❤️همان افکار همراهبااحساساقدام ما، تبدیل به رفتــارمان میشوند، ❤️ ❤️برای همین است که مولاامیرالمؤمنین فرمودندمراقب افکارونیّات وومسیرهای آموزش خودوفرزندانتان باشید ❤️ ❤️چراکه احساسات برانگیخته در ما، موجب بروز یک رفتار... ❤️ ❤️و این رفتارهای ما هستند که عاقبت را به نتیجه می رسانند. ❤️ ❤️پس،نیّات وافکار وگفتارمان...
2 views 4 likes