by on 8 hours ago
هزار درد مرا، عاشقانه درمان باش هزار راه مرا، اي یگانه پایان باش برای آنکه نگویند، جسته‌ایم و نبود تو آن‌که جسته و پیداش کرده‌ام، آن باش دوباره زنده کن این خسته ي خزان زده را حلول کن به تنم جان ببخش و جانان باش
2 views 1 like
by on 8 hours ago
گاهی دوست داشتن آدم های اشتباه شبیه نگه داشتن یه وسیله خطرناک تو دست یه بچه ی لجبازه.مثه همون موقع ها که یه کاردی،چاقویی،چنگالی چیزی تو دستت میگرفتی و فکر میکردی شاید اسباب بازی جدید و خوبیه و قیل و قال اطرافیان و پرپر زدناشونو که برای پس گرفتنش میدیدی بیشتر حریص میشدی و محکمتر نگهش میداشتی و جایی ولش میکردی که میدیدی دستتو داغون کرده!تو هم برای من همین بودی،یه عروسک پر از تیغ و خار که نمیخواستم هیچ جوری رهاش کنم،لذت دیدن زرق و برقت از یادم برده بود چه دردی دارم برای داشتنش تحمل میکنم،تازه وقتی ...
4 views 5 likes
by on 9 hours ago
ســـلامحتماًعنایت دارید که؛اگر همه چیز مطابق خواسته‌هایمــان بود، حتماً ازیکنواختیِ آن کسل وافسرده‌ تر می‌شدیم. اما باتلاش وشکستن مشکلات ورسیدن به آمال وآرزوهامون؛زندگیپویائیولذتهایخودشرانشانمونمیدهد... حالا می‌فهمیم که چقدر می‌شود آرزو داشت و با امید به رسیدن به آن‌ها،تلاش خستگی ناپذیرداشته و از زندگی لذت برد. برنامه‌ای که همه چیزش مطابق میل آدم باشد، هیچ وقت عملی خوشآیندومطلوب نمی‌شود. آری،آری؛آهنگ زندگی بایدباشکستن مشکلات،لذت آرامش بخشی وخوش آیندی خودمون واطرافیانمون باشد
1 view 7 likes
by on 9 hours ago
باسلام،ببینیـــد؛ 1-بعضی چیزا بدست آوردنی نیست . . . بیخیال شدنیه ! باورکن؛به اندازه ی هر «بی محلی و بی توجهی» که ازش می بینی ولی بازم پیگیرشی، احمقی . . . 2-هر وقت احساس تنهایی کردیم به اين فکر كنیــم كه ميليون ها سلول دروجودمونوزوایایِ بدنمــون وجود داره مثل خادمان جانانه بدون برق وباطری کار میکنند و تنهاشخصیتی كه بهش اهميت ميدهنــد ماخودمونهستیــم ،فقطخودِخودِ خودمون . . . 3-بر عکس فلش مموری ها که روز به روز کوچکتر می شــوند و پرظرفیت تر، بعضی آدم ها روز به روز بزرگتر می شــوند ولیکن...
4 views 7 likes
by on 14 hours ago
شخصى در میــخانه مُـــرد و شخصى ديگر در مســجد مردم قضاوت هایشان را کردند و به قول خودشان عقلشان به چشمشان بود ولی اولی برای نصیحت رفته بود و دوّمی برای دزدیدن کفش لطفا عقلتان را از «چشمتان» به «سرتان» بازگردانید و یکدیگر را احمقانه قضاوت نکنید،،، افتـادنـت از بـام فـلـڪ غصـہ نـدارد هشـدار ز بـام دل درویـش نـیـفــتـے
4 views 7 likes
by on 14 hours ago
طاقت بہ سر رسید و دلم بغض سر ڪشید یـا رب ببار آیه‌ے صبرے جدید را اے روزگار،از چہ ڪسے می‌توان گرفت تاوان این جوانے از دست رفتہ را
1 view 6 likes