by on February 10, 2020
کاش همه معنی راز زندگی انسانی را بیشترمی دانستیم راز زنــدگی ؛فهمیــــدن و درک کردن به کاربســـتن می خواهد. زندگی چیز کوچک و بی معنی نیست که راحت بتوان از آن گذشت زندگی از هر چیزی که فکرش را کنی گران تر و دست نیافتنی تر است.. عـزیـــزم راز زندگی تُـــو هســتی بُــودن تو سلامتی ،نشاط وبالندگیِ تو و گلِ خنده های شیرین خودت و ضربان قلبی که هر ثانیه می شنوی و چشمانی که هر روز صبح می گشاییم وهستی را تجربه میکنیم راز زندگی،زندگی دوباره هَـر روز ما است،به لطف رحمت خدا. زیرا آدمی یکبـــار به دن...
7 views 3 likes