by on November 10, 2019
چه زیبا گفت دکتر شریعتی : برای کسی که میفهمد هیچ توضیحی لازم نیست و برای کسی که نمیفهمد هر توضیحی اضافه است آنانکه میفهمند عذاب میکِشند و آنانکه نمیفهمند عذاب میدهند مهم نیست که چه مدرکی دارید مهم اینه که چه درکی دارید حالااین ؛داعشی ها واربابان و دوستانشون خودشون خوب میدونند کار زشت و ضد انسانی وجنایت میکنند و تبدیل به لجن و هیولا شده اند برای همین ماسک به صورتشون میزنند!!! میترسند شناخته شوند!!! نیازی به راهنمایی ما ندارند تا آدم خوبی بشوند... آن کَس که نداند ونداند که...
8 views 3 likes