by on July 27, 2020
آیـــــنــه گــفــت چــــرا دیـــــر کــــــرده اســــت نـــکند دل دیــــــگری او را اســـــیر کرده است گـفـــــتم او فــــقــط اســـــیر مــــــــن اســـــت فــــقط لحـــــظه ای چـنــــد تاخیر کرده اســت ...
5 views 2 likes