by on March 22, 2020
ســـلام؛سکوت هرکز اشتباه نمیکند و هرچه طولانی تر باشد ، بهتر فضاوت میکند . . . وباورکنیـــم کــه؛هنر بزرگ، هنر فاصله‌هاست آدم، زیادی نزدیک باشد می‌سوزد، زیادی دور، یخ می‌زند باید نقطه‌ی درست را پیدا کرد و در آن مدار ماندوزندگی کرد ... نه سوزان،نه یخبندان بلکه بهاری پرازشکوفه های ایمان وعشق وعرفان . . . آری ازبهترین اهداف آفرینش ؛فهم ودرک وهوشمندی ومعرفت بندگی است؛ دربرابرعظمت توانمندی ودانش پروردگار
5 views 5 likes