by on March 23, 2020
ســــلام؛عزیزدلم،زندگیتو فدای حرف مردم نکن برخی مردم کتاب رایگان نمی خوانند چون رایگانهفکرمیکننبیارزش !! است کتاب پولی هم نمی خوانند چون گران است،ونمیخرند!!! امــاخیلیهـــا فقط حرف می زنند،هی حرف میزنند؛ چون مفته و فکّشون خدادادی لقّ است...!!!! عجـــب!!! 🕊💜🕊
4 views 6 likes