by on November 13, 2019
ســـلام،انسانهایی که زیبا فکر میکنند. با دیگران با محبت وگذشت رفتار می کنند ... شکرگزار آفریدگار هستند ... همۀ هستی،وخودشان را هم دوست دارند ... به زندگی لبخند می زنند ... ودر سختیها خستگیناپیرند،آنها بخشنده هستند ... انسانهایی که حتی در بدترین شرایط ‌ و رویدادها، سعی میکنند جنبه مثبت قضایا را پیدا کنند.هرچند که واقعیّت نگرند... ونیکوئیها را بهتر می ببینند ... انسانهایی که با جنس ادب ومعرفت،زندگی و عشق،ایثارومحبّت؛ هماهنگ هستند ، و همیشه ، در هر مکانی بذر امید و نشاطو شادمانی می پاشن...
10 views 2 likes