by on January 18, 2020
گوشـــۀی قلب تمام آدم ها یک صندلی خالی است! و بادهایِز خزــان، همیشه از همان سمت آدم ها را می برد. سمتی که کسی باید باشد و نیست… چــقــدرجــایِ بعضیــها خالیســت...
7 views 5 likes