by on July 3, 2020
ایـن بارگـاه کیسـت کـه از عـرش برتـر اسـت وز نــور گنبـــدش همـــه عــالم منـــور اســـت ایــن بارگــاه کیســت کــه بهــر طــواف او خیـل فرشــته در طَیـران چــون کبــوتر اســت
4 views 8 likes