by on August 14, 2019
ســــلام بــــانو جان،حواست باشدمرد تو پر است از حرفها و قصِّه ها و غُصِّه های نگفته ..گوش شنوای حرفهایش باش ..ای،بانو بانو،بانو حواست باشدمرد تو اگر دلش تنهایی می طلبید هیچ گاه شانه های مردانه اش را به زیر بار هزاران تعهد خم نمیکرد تا آشیانی بسازد برایت با گرمای عشق ...تنهایش مگذار ..آخ،بانو بانو بانو حواست باشد؛مرد تو ..مرد توست ؛ سالاری است از جنس خودت ؛ آرامشی است از جنس آسمان ؛ تکیه گاهی است از جنس غیرت ...به او اعتماد کن ..ووی بانو،بانو،،بانو حواست باشدمرد تو شیفته ی زیبایی توست ..مبادا زی...
15 views 1 like