by on October 12, 2019
ســــلام؛من پیر گشته ام …امّاخسِّ عجیبی دارم که گویا زودتر از موعداست...قبل از آنکه روزهای نشاط جوانی ام تمام شوندقبل از آنکه دستهایم بلرزندسوی چشمانم کم شودو برای راه رفتن به عصا احتیاج داشته باشم.من پیر گشته ام، زودتر از موعد…در همین روزها که از خنده ی یارانم شادمانم،نمیدانمچرا خنده ام نمی گیردآخرزچرا؟ هیچ خبری مسرّت بخشنیست؟چرا هیچ کسی  در دنیا شادم نمی کندو هیچ اتفاقی سر ذوقم نمی آوردهمین حالا که تغییر روزهانشان ازگذر عُمرگرانقرم هست،برایم کسالت آور استو تغییر فصل ها که زیبائیهای خاصِّ خود ر...
9 views 1 like