by on March 22, 2020
جــــاده هـــای زنــــــدگـی را خـــدا هـــمـوار میـکــنـد . . کــــــار مــــا فـــقـــط بـــــرداشــــتـن ســـنــگ ریـــــزه هـــاسـت . . عزیـــزانم؛برآنچه گذشت آنچه شکست آنچه نشد حسرت نخوریـــد زندگی اگر آسان بود با گریه آغاز نمیشد . . .
4 views 3 likes