by on May 23, 2020
سلام والدین عصبانیوخودرأیوخشن به بچه‌های خود آسیب می‌زنند. ظاهراًکاری هم نمی‌شود کرد!درصورتیکه بایداصلاح رفتاربشوند. جوانی مثل شیشه خالص اثر حاملانش را در خود نگه می‌دارد؛ احساسات آرام ووتا حدودی اقناع شده یابرعکس سرکوب وتهمت وزورگوئی وتحمیل!!! برخی والدین لکه می‌اندازند،برخی باعث ترک می‌شوند و عده کمی کل بچگی را خرد کرده و به صورت تکه‌های تیز کوچک درمی‌آورند! که قابل ترمیم نیست.
4 views 2 likes