by on January 16, 2020
ســــلام،یــک روز بلکه پنجاه ســــال دیگر موهای نوه‌ات را نوازش می‌کنی در ایوانِ ختنۀ عشقت، ســرافرازانه به بهاران و پاییز و به شعرهای شاعری می‌اندیشی که در جوانی‌ات عاشق تو بود شاعری که اگر زنده بود هنوز هم می‌توانست موهای سپیدت را به نخستین برفِ زمستان تشبیه کند و در چینِ دور چشمانت حروفِ مقدس نقر شده بر کتیبه‌های کهن را بیابد یک روز بلکه پنجاه سال دیگر یک ترانه‌ی من را از رادیو خواهی شنید در برنامه‌ی مروری بر ترانه‌های کهن شاید و بار دیگر به یادخواهی آورد سطرهایی را که به ...
5 views 5 likes