by on June 25, 2020
‍ آدم‌ها با دلایلِ خاصِ خودشان به زندگی‌ ما وارد میشوند و با دلایلِ خاصِ خودشان از زندگی‌ِ ما می‌‌روند نه از آمدن‌ها زیاد خوشحال باش ، نه از رفتن‌ها زیاد غمگین تا هستند دوستشان داشته باش به هر دلیلی‌ که آمده اند به هر دلیلی‌ که هستند بودنشان را دوست داشته باش ... بی‌ هیچ دلیلی‌ شادمانی‌های بی‌ سبب ، همین دوست داشتن‌هایِ بی‌ چون و چراست
3 views 4 likes