by on May 25, 2020
ســــلام دختـــرنازم تـــو هٓمانی کِه دِلَٓـــــم لٓک زٓده لبخٓنـــــدش را آن کِه هٓرگِز نٓتوان یافت هٓمانٓنــــدٓش را
1 view 4 likes