by on January 21, 2020
برآے اے صبح مشتاقان اگر نزدیڪ روز آمد سعدی«ره»".ڪہ بگرفت این شب یلدا ملال از ماہ و پروینم... بگذار هر ثانیه ، حالِ تو خوب باشد ، بگذار رفتنی ها بروند و ماندنی ها بمانند . تو لبخندت را بزن ، انگار نه انگار ... حالِ خوبِ خودت را به هیچ اتفاق و شرایط و شخصی گره نزن ! بی واسطه خوب باش ، بی واسطه شادی کن و بی واسطه بخند ... شک نکن عزیزم؛ تو که خوب باشی ؛ همه چیز خوب می شود ، خوب تر از چیزی که فکرش را می کنی ...
3 views 2 likes