by on November 3, 2019
بنشین كه من با هرنظر با چشم دل با چشم سر هر لحظه خود را مست تر از روی زیبایت كنم بنشینم و بنشانمت آنسان كه خواهم خوانمت وین جان بر لب مانده را مهمان لبهایت كنـــم
10 views 3 likes