by on December 11, 2019
ســـلام از زیبائیهایِ شگفت هرفصلی که بگذریم مخصوصاً که بهار با هیچ اُردیبهشتی نه تابستان با همۀ تعطیلیها واردو وسفرهای پرخاطره،هیچ شهریوری و نه زمستان با هیچ اسفندی اندازه پاییز به مذاق کوی و برزن وخیابان‌ها خوش نمی‌آید پاییز مهری دارد که به دل هر خیابانی می‌نشیند.. ...
11 views 4 likes