by on July 6, 2020
ســـلام عزیزان؛ خانمها، ها برای نشان دادن مشارکت و ایجاد رابطه با شما حرف می زنند. حرف زدن زیادهمسرتان با شما و حتی غر زدنش نشان دهنده ی این است که دوستتان دارد. اما اگردیگر با شما گفت و گو نکرد مطمئن باشید که به دردسر افتاده اید.
5 views 3 likes