by on June 30, 2020
ســــلام؛وقتی چیزی در حال تمام شدن باشد، .عزیزتــر می‌شود ...:heartpulse: یک لحظه آفتاب در هوای سرد ، خیــلی غنیمت می‌شود ... خداوند جان وجهان آفرین برایمون درهمۀ مواقع آسایشوسختی ها ، تنها پناهــمــون است ... یک ذرّه نور در دریای تاریکی ، همۀ دنیامون می‌شود … یک عزیز وقتی که از دست رفت ، همۀ عزیزترینمون می‌شود …:heart: پاییز وقتی که تمام شد ، به نظر قشنگ و قشنگتر می‌شود... و ما همیشه دیر متوجه می‌شویم!☝️ قدر داشته‌هایمان را بدانیم… چرا که خیلی زود، دیر می‌شود .....
3 views 4 likes