by on October 5, 2019
ســــــــــــــلام؛ خیلی جا هـــا مخصوصاًدر دشت و بیاباها تک درختی در تنهایی خویش خود نمائی میکند سایه می افشاند و مسافران بسمت خویش فرا میخواند برای استراحت، دمی نفسی،زیباست؛زیباتـــر آنجاست که گروهی بسایه اش تجمع کنند و بیآسایند...عزیزان انسان تنها هم اگر آرامش دهندۀ دیگران واطرافیان باشد،ارزشمند است والاتجرُّد و تنهائی وخود خواهی هیچ نمی ارزد، روزی که دلی را به نگاهی بنوازنداز عمر حساب است، همان روزو دگر هیچ...پس؛ در ازدحام دنیا و همۀ آدمها،،،اگر انسانی را یافتیــــمکه مـــا  را می‌فهمد،و جان...
4 views 4 likes
by on June 21, 2019
سلام،خوبی را آرزو می کنیم... برای شما وهمۀ آنهایی که با تمام بدی هایی که دیدند،صبورانه وبا متانت،، یاد نگرفتــــند بَــد باشند...
3 views 3 likes